Privacyverklaring

Natuurlijk Webdesign respecteert de privacy van de bezoeker van de website. Persoonlijke informatie die je via het contactformulier of per email verstuurd worden altijd vertrouwelijk en conform de privacywetgeving behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden gegeven. Ten behoeve van de statistische analyse van bezoekersgedrag worden IP-adressen geregistreerd, die niet tot personen worden herleid.

Natuurlijk Webdesign is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Natuurlijk Webdesign verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

We gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch

Om deze redenen verwerken wij persoonsgegevens

Natuurlijk Webdesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

We bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken en waarvoor toestemming is gegeven.

Voor de uitvoering van de overeenkomst worden persoonsgegevens verwerkt.

 • Om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het beheer van websites, zoals het maken van gebruikersaccounts en mailadressen.
 • Het afhandelen van jouw betaling

Natuurlijk Webdesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Contactformulier

We bieden op de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Natuurlijk Webdesign verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies

Natuurlijk Webdesign gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Natuurlijk Webdesign gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie over cookies kun je vinden op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies.

Inzage en wijziging van je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Natuurlijk Webdesign en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@natuurlijkwebdesign.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging

Natuurlijk Webdesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@natuurlijkwebdesign.nl

Bewaartermijnen

Natuurlijk Webdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tot maximaal 5 jaar. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Natuurlijk Webdesign
Havekerweg 11
7211 DA Eefde
06 24355558
www.natuurlijkwebdesign.nl
info@natuurlijkwebdesign.nl

© Natuurlijk Webdesign